Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Het Recht NL
Gepubliceerd: 8 november 2017

portret van Jurriaan NijkerkHet is voor een ondernemer van belang om zich in te dekken tegen bedrijfsaansprakelijkheid. Dus ook voor de fotograaf. Een kleine oorzaak kan jarenlange gevolgen hebben. Een voorbeeld is dat iemand tijdens opnamen bij een klant over een zorgvuldig over de trap gelegde kabel kan struikelen en met een dwarslaesie in het ziekenhuis wordt opgenomen. Of een ongeval met jarenlange revalidatie tot gevolg. Of wanneer men bij het werk in een museum de Chinese vaas uit een belangrijk tijdperk uit de handen laat vallen. Zaken waar men niet op zit te wachten.

Steeds vaker vragen klanten aan ondernemers, ZZP-ers en ook aan fotografen en filmers of de schadevergoeding bij aansprakelijkheid wel is gegarandeerd. Indien er sprake is van een ZZP-er is een AVB een aanwijzing dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid maar wel degelijk van een zelfstandige ondernemer die op professionele wijze zijn beroepsrisico heeft ingedekt.

PhotoNmagazine stelde de vraag aan René Klomps van Klomps & Boor Risicobeheer, de oudste en meest bekende verzekeraar van beeldmakers, wat de mogelijkheden zijn om deze risico’s, die men niet zelf kan dragen, af te dekken.

René Klomps: “De Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijf (AVB) is een van de meest ‘basic’ verzekeringen voor een bedrijf. Wanneer er bij voorbeeld een camera valt en deze is stuk, dan is dat vervelend, maar wel te overzien. Ook een eventuele apparatuur verzekering kan de schade dekken. Wanneer je aan het werk bent en er struikelt iemand over je statief of snoer en hij of zij loopt letselschade op, dan kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de fotograaf als deze aansprakelijk is en letsel- en gevolgschade moet gaan vergoeden.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

Dit is simpel op te lossen met een Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijf (AVB).
De kosten voor deze verzekering vallen ook nog wel mee:
Premie voor de Standaard dekking is 65,00 euro per jaar.”

Leveringsvoorwaarden

“Wij adviseren naast de AVB ook met de leveringsvoorwaarden van DuPho te gaan werken. Wanprestatie bij voorbeeld, is niet gedekt onder de AVB. Een voorbeeld:

Je beeld materiaal raakt beschadigd of verloren en uw klant eist schade vergoeding. Dit is “zuivere vermogensschade” en niet gedekt onder een AVB. Dit sluit je dan uit middels de leveringsvoorwaarden, waarin wordt bepaald, dat je aansprakelijkheid in elk geval is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

AVB polis, een nadere omschrijving

Met de AVB-Polis in combinatie met de Leveringsvoorwaarden bescherm je je bedrijf tegen financiële claims. Hierna een korte omschrijving van de AVB en mogelijke (indien noodzakelijk) aanvullende dekkingen:

Standaard AVB

Deze beschermt je bedrijf tegen de financiële gevolgen van een veroorzaakte schade.”

Hoe werkt dit dan exact?
“De AVB vergoedt materiële en letsel schade aan personen en/of goederen veroorzaakt door je bedrijf. Hieronder vallen dan uiteraard ook indien van toepassing de werknemers van je bedrijf. De verzekerde som is 2.500.000,00 Euro

Er zijn ook aanvullingen op de AVB.

Deel-opzicht

Dit betreft de te fotograferen klantgoederen in de Studio. Deze dekt de schade aan goederen die men onder ‘opzicht’ (in bewaring / behandeling) heeft in de studio.

Het betreft de ‘te fotograferen klant-goederen’.
Verzekerde som: 50.000,00 euro
Premie:              60,00 euro per jaar

Freelance medewerkers

Indien je opdrachten uitbesteed of samenwerkt met freelancers is het zinvol dit risico mee te verzekeren, daar je als zijnde ‘hoofd opdracht nemer’ aansprakelijk bent voor schade die de freelancer toe brengt.
Verzekerde som: 2.500.000,00 euro
Premie:              65,00 euro per jaar

WEGAV

Op het moment dat iemand je helpt bij een foto opdracht dan loopt je het risico. De schade die door hem of haar wordt aangericht tijdens werktijd is verzekerd op je eventuele Aansprakelijkheid Bedrijf Verzekering (AVB). Niet verzekerd is echter het volgende: verkeersdeelname door de vrijwilliger, ZZP-er, stagiair en anderen. Wij kunnen deze risico’s verzekeren onder de WEGAV-Polis. Deze dekt de volgende risico’s:
Dekking:   Motorrijtuigen + Fietsers, voetgangers en openbaar vervoer + Woon-werkverkeer
Personen: Personeel, ZZP’ers, oproepkrachten, vrijwilligers en stagiairs

De WGAV dekt je schadevergoedingsverplichting aan een verzekerde door:

Biedt dekking voor letselschade.
Voorwaarde is dat er sprake is van een medische behandeling.
Materiële schade is alleen verzekerd als er ook sprake is van letselschade.
Verzekerde som: 1.000.000,00 euro
Premie:              62,00 euro per jaar

Docent/Workshop

Het aansprakelijkheid risico van een docent is zwaarder dan normaal. Dit is te vergelijken met een aansprakelijkheid die je hebt zoals ouders die voor kinderen hebben. In het kort: Indien er schade is (materieel en/of letsel) dan ben je aansprakelijk, er is een omgekeerde bewijslast. Normaal is dat wanneer iemand schade heeft, hij of zij dan moet bewijzen dat de wederpartij daarvoor aansprakelijk is. Simpel gezegd: wie eist, bewijst. Dit is bij een docent dus anders, de docent dient te bewijzen dat deze niet schuldig is.

Dit is niet makkelijk, het tegenbewijs is hier het recht van disculpatie. De rechter stelt in die gevallen zware normen.

Voorbeeld:
Stel je hebt een paar stoelen in jou lokaal en een leerling zakt er door heen en breekt: vul maar in .......
Je staat daarna voor de rechter en zegt: ja dat klopt, maar ik had al gewaarschuwd dat die stoelen niet al te sterk waren of, zelfs een kind kan zien dat deze stoelen niet al te sterk zijn enzovoorts. De rechter zal dit direct verwerpen want het materiaal is de verantwoording van de docent.
Zo zijn er tal van voorbeelden, waar de rechter zal beslissen in het voordeel van de benadeelde.
Verzekerde som: 2.500.000,00 euro
Premie:              110,00 euro per jaar

De genoemde premies zijn in Nederland excl. 21% assurantie belasting en € 7,50 poliskosten.

Klomps & Boor Risicobeheer
www.KBRbeheer.nl

view counter