Beëindiging faillissement natuurlijk persoon

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 9 oktober 2020
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

afbeelding 28U heeft een factuur open staan bij een eenmanszaak of natuurlijk persoon die niet wordt betaald. Na het versturen van een herinnering krijgt u bericht van de curator met het verzoek om uw vordering in te dienen omdat de schuldenaar failliet is gegaan U doet dat en wacht enkele maanden af. Vervolgens krijgt u bericht van de curator dat het faillissement wordt opgeheven wegens gebrek aan baten, dat het faillissement vereenvoudigd wordt afgewikkeld of dat er geen geld overblijft voor de concurrente crediteuren in de vereffening.[1] In andere woorden er wordt geen betaling aan u gedaan.

advertentie

Dagcursus colormanagement

volgens ISO 12646:2008 en ISO 3664:2009

In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media.

In de cursus worden ook andere aspecten behandeld die van invloed zijn op het communicatieve beeld: De menselijke perceptie en de kleurbeleving, hoe de zintuigen op her verkeerde been kunnen worden gezet, de interactie tussen kleur en menselijk gedrag.

ImageLink

Datacommunicatie & Uitgeefprojekten

Telefoon: +31 24 397 08 11
imagelink.photonmagazine.eu/dagcursus-colormanagement

view counter

Daarom vraagt u zich af wat het gevolg is het beëindigen van het faillissement.[2] In deze bijdrage zal ik dat toelichten. Ik zal daarbij eerst ingaan op de juridische aspecten, daarna op de praktische aspecten en tot slot een conclusie trekken.

Juridisch heeft het beëindigen van een faillissement an sich geen effect op de geldigheid van uw vordering.[3] Het faillissement levert voor de schuldenaar dus geen zogenaamde schone lei op. Een schone lei is een mogelijk gevolg van het doorlopen van een WSNP-traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) waarvoor een schuldenaar uitsluitend onder strenge voorwaarden in aanmerking komt. Als dat het geval is, betekent dat dat de schulden worden omgezet in natuurlijke verbintenissen.[4] U ontvangt dan na afloop van het WSNP-traject als het goed is een deel van uw openstaande vordering en kunt uw vordering voor het resterende deel niet meer opeisen. Hiervan is bij een faillissement geen sprake, uw vordering is dus na de beëindiging van het faillissement (weer) opeisbaar. U kunt de schuldenaar weer aanspreken, en u hoeft zich niet meer tot de curator te richten.

Praktisch ben ik de mening toegedaan dat er wel degelijk iets is veranderd. Een faillissement wordt niet zomaar uitgesproken en u weet vrijwel zeker dat er voorlopig niets te halen valt bij de desbetreffende persoon. Ik zou daarom adviseren om een kosten-batenanalyse te maken voordat u kosten maakt om de vordering te incasseren. In een uitzonderlijk geval kan dat anders liggen, bij twijfel kunt u advies inwinnen.

Meer concreet zou ik in de periode kort na beëindiging van een faillissement waarschijnlijk afraden om een gerechtelijke procedure te starten voor het incasseren van de vordering. U maakt dan immers (verdere) kosten waarvan het de vraag is of u die ook kunt verhalen.

Wel kunt u de schuldenaar aanschrijven en daarmee de vordering stuiten. De verjaringstermijn is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, met name (de grondslag van) de onderliggende vordering. Indien sprake is van een zakelijke vordering dan is de verjaringstermijn meestal 5 jaar.[5] Indien sprake is van consumentenkoop dan is dat 2 jaar. De verjaring kan meerdere keren gestuit worden. Als de financiële situatie van uw schuldenaar dan verbetert, bestaat kans dat u alsnog (een deel van) uw vordering kunt incasseren.

Al met al zijn in deze bijdrage de gevolgen van het beëindigen van het faillissement besproken. Daarbij zijn enkele belangrijke juridische en praktische aspecten besproken. Concluderend is uw vordering weer opeisbaar, maar is het waarschijnlijk niet praktisch om te snel na het beëindigen van het faillissement (verdere) kosten te maken om de vordering te incasseren. Wel is het raadzaam de verjaringstermijn te stuiten.

[1] Ik ga er van uit dat u een concurrente crediteur bent. Dat wil zeggen dat u geen preferente vordering heeft zoals bijvoorbeeld het geval is bij de curator zelf of de belastingdienst.

[2] Het faillissement kan ook eindigen door een akkoord met de schuldeisers of door vernietiging van het faillissement. Die opties vallen buiten het bestek van deze bijdrage.

[3] www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Schulden/Faillissement/Paginas/veelgestelde-vragen.aspx#a2fd9d29-3fd9-4b7c-81d7-6bb7e781986441976ddb-5e8f-4a4d-87ae-dcb475c155b44

[4] Een natuurlijke verbintenis is niet opeisbaar. U kunt zo’n vordering niet opeisen van de schuldenaar, maar mocht hij wel tot betaling overgaan dan mag u het wel houden.

[5] Zowel voor vorderingen op grond van overeenkomst als bij vorderingen op grond van onrechtmatige daad.

view counter