Belastingdienst informeert fotografen onjuist
Misleiding? Digitale fotoboeken vallen onder 6% tarief

Het Recht NL
Gepubliceerd: 13 augustus 2013

portret van Jurriaan NijkerkVoor de verschillende BTW tarieven zijn er criteria. Zo vallen noodzakelijke levensbehoeften alsmede een beperkt aantal artikelen onder het lage tarief van 6%.

De Belasting Toegevoegde Waarde gaat er van uit dat over de gehele toegevoegde waarde van een product één tarief moet worden berekend aan de eindverbruiker. Indien een ondernemer materialen of onderdelen koopt voor fabricage of handel brengt deze de omzetbelasting gespecificeerd op de inkoopfacturen in mindering op de aangifte omzetbelasting. Wanneer het product wordt verhandeld wordt er boven op het netto bedrag het geldende belastingtarief in rekening gebracht aan de klant. Dit bedrag moet dan worden afgedragen.

Per saldo draagt de ondernemer dus het volledige BTW bedrag af verminderd met de BTW op de inkoop.

Het kan zijn dat er voor een bepaald product dat in het 21% tarief valt, er onderdelen zijn die in het 6% tarief vallen of zelfs in het 0% tarief. Zoals bijvoorbeeld gerst en mout. Bier echter valt onder het 21% tarief. Dus draagt de biermagnaat netjes 21% af, verminderd met de 6% voorbelasting op inkoop van de genoemde grondstoffen.

Definities van een boek

In het rijtje van producten waarover 6% moet worden afgedragen vallen, zo staat het in de regels te lezen, vallen boeken.

Boeken vallen onder het 6%-tarief. Drukwerk valt onder het 6%-tarief als dat voor iedereen herkenbaar is als boek. Die herkenbaarheid moet zichtbaar zijn in:

Dus, kort door de bocht, minimaal ‘een stapel bedrukt papier samengehouden door een nietje.’

Tot de boeken worden bijvoorbeeld gerekend:

view counter

Inspecteurs meten met twee maten

Een digitaal fotoalbum zal, gezien het bovenstaande, afgerekend moeten worden met 6% BTW op de nettoprijs. De kosten van arbeid, het drukken, eventuele gebruikte films, labokosten, beeldbewerkingskosten, zetwerk, bindwerk, honoraria, dit zijn kosten waarover BTW is verschuldigd. De voorbelasting mag worden afgetrokken en ten slotte wordt er over het gehele product, althans wanneer de regels letterlijk worden gevolgd, 6% BTW berekend.

Enkele belastinginspecteurs lijken hier echter een eigen interpretatie aan te geven. Deze schrijven fotografen dwingend voor om de gehele reportage van een trouwalbum apart te specificeren op de eindnota en hier de volle 21% op te berekenen.

Voor het album, waarvan de voorbelasting ook 21% bedraagt, mag dan de voorbelasting mag worden afgetrokken en 6% BTW in rekening worden gebracht.

De redenering van de inspecteurs is ronduit kolderiek. Dat de reportage onderworpen is aan het hoge tarief het bij het digitale boek, dat overigens duidelijk in de regels als vallend onder het 6% tarief en uitsluitend het fysieke album onder de het 6% tarief valt, komt omdat het ‘slechts om één enkel exemplaar’ zou gaan en niet om een oplage. En bovendien omdat het omslag niet was voorzien van een titel en de naam van de auteur. Een volstrekt kromme redenering, in de belastingregels wordt niet gesproken over een noodzakelijke oplage van een boek of aftiteling, maar uitdrukkelijk en uitsluitend dat het boek herkenbaar moet zijn als een boek.

Kennelijk wordt er met twee maten gemeten, wanneer men een fraai fotoboek koopt in de boekhandel komt er een rekening met het 6% tarief. En worden het werk van drukker, fotograaf, en de vele andere werkzaamheden, die met 21% zijn belast, niet apart gespecificeerd. Bij een boek wordt alle belasting op de productiekosten (ook de 21%) afgetrokken en er wordt 6% over berekend.

Jurisprudentie

Het meest merkwaardige is echter dat er reeds op 18 december 2009 op grond van een uitspraak van de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Meervoudige Belastingkamer een uitspraak werd gedaan die duidelijkheid verschaft in de interpretatie van de regels.

Er was door de belastingplichtige X. volgens de regels zoals hierboven omschreven aangifte gedaan. De Inspecteur was het hier niet mee eens en legde op 31 mei 2007 een naheffingsaanslag op van € 94.593. De belastingplichtige ging hier tegen in verweer, en met succes.

De Rechtbank verwierp de stelling van de inspecteur dat het drukwerk van X in haar verschijningsvorm niet als een boek kon worden aangemerkt in die gevallen waarin op de omslag niet de voor een boek gebruikelijke teksten stonden vermeld, zoals de naam van de auteur en de titel. De wettekst noch de wetsgeschiedenis of jurisprudentie boden volgens de Rechtbank steun voor die opvatting. De Rechtbank was het ook niet met de inspecteur eens dat pas sprake was van een boek als de inhoud daarvan was bestemd voor verspreiding onder een (ruim) publiek. Dat zou ertoe leiden dat de subjectieve wil van de samensteller om het album al dan niet beschikbaar te stellen voor het publiek bepaalde of een drukwerk al dan niet als boek kon worden aangemerkt. De drukwerken waren volgens de Rechtbank ook op grond van de inhoud als boeken aan te merken.

De Rechtbank verwierp vervolgens de stelling van de inspecteur dat het niet de bedoeling van de wetgever was geweest om dergelijke drukwerken onder het verlaagde tarief te rangschikken. Volgens de Rechtbank mocht worden aangenomen dat de wetgever de mogelijkheden van het digitaal samenstellen van een fotoalbum en het laten afdrukken hiervan in boekvorm bij de invoering van de Omzetbelastingwet 1933 in de jaren '30 van de vorige eeuw niet had voorzien, omdat dit toen technisch onmogelijk was en het pas sinds een aantal jaren financieel haalbaar was om boeken te drukken in een kleine oplage.

De door X geleverde drukwerken moesten worden aangemerkt als boeken in de zin van post a.30 van tabel I bij de Wet OB. De Rechtbank verklaarde het beroep van X gegrond.

Conclusie

Uit bovenstaande de uitspraak en haar motivatie kan zonder meer worden geconcludeerd dat een digitaal boek met daarin een trouwreportage of whatever gewoon kan worden aangemerkt als een normaal boek en het onderworpen is aan het 6% BTW regiem. Dit betekent dat de fotograaf de voorbelasting op factuur van de onderdelen van het boek mag aftrekken en de klant gewoon 6% in rekening moet brengen boven op het netto bedrag.

Misleiding door de Inspectie?

Voor hen die de  kennelijk nonsensicale  ‘inspecteursformule’ hebben toegepast bij het berekenen van de aangifte is er wellicht de mogelijkheid om de te veel betaalde belasting, dus 15% van de totaal betaalde omzetbelasting op aangifte, terug te halen.

Cruciaal zal zijn dat er uitsluitend een rekening dient te zijn voor het eindproduct, het boek. De onderliggende delen van het samenstel zullen dan niet moeten zijn gespecificeerd. Is dit wél zo, dan kan de levering worden gezien als een reportage, onderworpen aan het 21% tarief, en een apart boek, dat dan onderworpen is aan het 6% tarief.

Echter, de uitspraak laat zien dat een digitaal fotoboek dezelfde status heeft als een leesboek in de boekhandel. In die zin kunnen de inspecteurs die fotografen al dan niet dwingend voorschreven om het samenstel te splitsen in twee aparte delen waarschijnlijk beticht worden van misleiding. Immers, er ligt al jarenlang een uitspraak van de Meervoudige Kamer in Haarlem, waartegen overigens blijkens de uitslag van het onderzoek van PhotoNmagazine geen beroep is aangetekend. Dit laatste zegt in feite al genoeg. En de uitspraak is openbaar en zal dus bij de Belastingdienst bekend moeten zijn.

Dit opent de weg voor fotografen en /of hun organisatie(s) om ter zake de nodige stappen te ondernemen.

Het gehele vonnis

Rechtbank Haarlem

2011-0194 Verlaagd BTW-tarief voor online samengesteld fotoboek.

ECLI:NL:RBHAA:2009:BP1797 Rechtbank Haarlem, 18-12-2009, 08/6319

Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Bijzondere kenmerken:
Vindplaatsen:
Inhoudsindicatie:
18-12-2009
25-01-2011
Belastingrecht
Eerste aanleg - meervoudig
NTFR 2011, 413, Rechtspraak.nl
Omzetbelasting. Levering van drukwerk valt onder het verlaagde omzetbelastingtarief van 6%.

uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBHAA:2009:BP1797

view counter