Debiteurenbeheer, de nieuwe wettelijke kaders

Nieuwe regelgeving en wetgeving betaaltermijnen bedrijven

Het Recht NL
Gepubliceerd: 26 maart 2014

portret van Jurriaan NijkerkDit artikel gaat over de regelgeving in Nederland. Omdat het geschreven is op basis van Europese regelgeving zal het in België in principe niet anders zijn, hoewel de praktische uitvoering kan verschillen.

Sinds 16 maart 2013 moeten bedrijven hun facturen in principe binnen dertig dagen betalen. Overheidsinstanties moeten in de meeste gevallen binnen dertig dagen betalen. Dat is het gevolg van een Europese richtlijn. Deze is overgenomen in de Nederlandse wetgeving.

Voor de vergoeding van de wettelijke rente hoeft niets te worden geregeld. De verplichting tot vergoeding van de wettelijke rente gaat in zodra klant of opdrachtgever te laat is met betalen. Wettelijke rente is de rente die je over een heel jaar mag vragen. Betaalt je klant of opdrachtgever een jaar te laat, dan pas bereken je de volledige 7,75%. Op de website van de Rijksoverheid staat het vorige en geldende percentage met de ingangsdata.
Wilt u zich het eenvoudiger maken, gebruik dan het online berekeningsprogramma wettelijke rente. Dit programma is te gebruiken voor zowel handelstransacties als transacties met consumenten.

Vindt de lezer de wettelijke rente te laag? Het staat iedereen vrij om een andere rente op te nemen in contract of algemene voorwaarden. De wettelijke rente vervalt dan, de andere rente komt hier voor in de plaats. Een belangrijke opmerking, zou het tot een procedure komen dan zal de rechter waarschijnlijk willen weten hoe deze rente is onderbouwd, dat kan een onzekere factor zijn.

Advertentie

Cover Richtprijzen 2019

view counter

Hoe het precies zit

Hieronder samengevat hoe het zit met de betalingstermijnen. De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn in Nederland in navolging van de Europese regelgeving wettelijk vastgelegd.

Bedrijven onderling

Als er contractueel niets is geregeld, moet de factuur uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur zijn voldaan. In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn worden afgesproken, van maximaal 60 dagen. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan indien kan worden aangetoond dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden

Uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur, moet de factuur zijn voldaan. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk. De Rijksoverheid gebruikt de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-2011), de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2011) en de Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT).

Klant betaalt niet (tijdig)

Als de klant de factuur niet of te laat betaalt, mag er een standaardvergoeding voor de incassokosten in rekening worden gebracht. Daarnaast mag de wettelijke rente worden gevorderd.

vrouw luisterend aan telefoon achter een bureau

Incassokosten

Incassokosten zijn de kosten die de crediteur maakt om een geldvordering te innen wanneer een schuldenaar deze niet uit zichzelf betaalt. De vergoeding is een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is € 40. Wanneer schuldenaar een bedrijf of overheid is dan kan er in een overeenkomst en in Algemene Voorwaarden van worden afwijken. Hebt u geen overeenkomst, dan geldt de wettelijke regeling.

Wettelijke rente

Bij leveringen aan bedrijven en overheid geldt de wettelijke rente voor handelstransacties. Bij leveringen aan consumenten geldt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. De wettelijke percentages vindt u, zoals hierboven reeds aangegeven, op de website van de Nederlandsche Bank. Op www.wettelijkerente.net staat een rekenhulp waarmee men kan berekenen hoeveel er per periode in rekening kan worden gebracht.

Aanmaningen

Gaat het om transacties tussen bedrijven of bedrijven en overheden? Dan is er geen verplichting een aanmaning te verzenden. Het is echter wel netjes om dit wél te doen. Een factuur kan bij de post of mail of bij de klant verloren zijn gegaan. Dus, hoewel er geen verplichting is, lijkt het praktisch om dit te doen. Zeer effectief is om op een aanmaning tevens een overzicht van de nog niet vervallen facturen te plaatsen. Dit geeft aan dat men 'bovenop' de debiteuren zit en tevens is het een goede geheugensteun voor de debiteur. Kwestie van 'debiteurenpsychologie' onder het motto 'aandacht voor je klant'.

Bij de particulier ligt het anders. Hier geldt een ander rentepercentage en moeten wél aanmaningen worden verzonden.

Hoe de overheid zelf met de wet omgaat, een voorbeeld

Dat overheden lang niet altijd handelen in respect voorde wet zal genoegzaam bekend zijn. Een voorbeeld van onachtzaamheid dan wel onnozelheid is het volgende. Er stond in De Limburger van 11 maart 2014 een interessant artikel: www.limburger.nl/article/20140311/REGIONIEUWS02/140319273/1008.

De gemeente Venlo verklaart in het artikel dat er een verbetering is gehaald, 82% van de facturen is binnen de termijn betaald. Dit is echter incorrect, de gemeente zou op grond van de wettelijke kaders alleen maar kunnen stellen dat zij in 18% van de gevallen in gebreke is én in overtreding.

Dat de 100% nooit zal kunnen worden gehaald betekent dat de gemeente Venlo openlijk verklaart nooit aan al haar verplichtingen te voldoen. Zeer dubieus en erg onhandig van de bewuste voorlichter. En bovendien misleiding door een onvolledige voorstelling van zaken.

Puur formeel bekeken kan er bij overschrijding van de 30 dagen wettelijke rente worden berekend plus een bedrag aan incassokosten van € 40 per overtreding. Dit zal op vordering per direct dienen te worden voldaan. Een percentage van 18% van de te laat betaalde facturen komt neer op 5040 facturen per jaar. Vermenigvuldigd met € 40 gooit de gemeente dan een invorderbaar bedrag van € 201.600 gewoon weg. Nog afgezien van de wettelijke rente. Beter is het dit bedrag te bestemmen voor de voedselbank. Laat de burgerij het maar niet horen...

Tenslotte

Het lijkt van het grootste belang dat iedere ondernemer met de materie omgaat zoals in de wet gesteld. Uit het voorbeeld van de gemeente Venlo blijkt dat de regelgeving nog niet tot iedereen is doorgedrongen. Hoe meer ondernemers hiermee gaan werken, des te eerder de acceptatie een feit is. Hiermee wordt dan ook voorkomen dat ondernemers tegen elkaar worden uitgespeeld.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter