Enquête Professional Imaging 2014 afgesloten

Gepubliceerd: 23 mei 2014

Met de heli naar een bevriende boer, brood mee en armoe

Naar aanleiding van de nieuwe locatie en opzet werd er door PhotoNmagazine.eu een enquête uitgeschreven, er reageerden 35 respondenten. Op zich een teleurstellend aantal, het kan niet als representatief worden beschouwd. Maar het geeft wel een indruk over de wijze waarop de beurs door de bezoekers en exploitanten werd ontvangen, over het algemeen als redelijk tot goed. 15 mensen vonden het zeer aantrekkelijk en 16 vonden het aantrekkelijk. Er was 1 respondent die de beurs matig vond en 2 mensen oordeelden 'slecht'.

In aanmerking genomen dat in het algemeen mensen die kritiek hebben eerder gemotiveerd zijn tot dan zij die geen kritiek hebben kan voorzichtig gezegd de beurs als succesvol worden bestempeld.

Parkeer- en verkeersproblemen

Bij de beoordeling hebben wij zoveel mogelijk  vragen die op de parkeerproblemen op de zondag betrekking hebben buiten beeld gelaten. Zaterdag 2385 bezoekers, zondag 3116, dat levert een totaal op van 5501 bezoekers. Een aantal waar je over alle dagen in Nieuwegein blij mee zou zijn geweest. Daar kwamen op maandag nog eens 4068 bezoekers bij! Totaal dus 9569 bezoekers in drie dagen. Een record waar niemand van had kunnen dromen. Dat je dan problemen krijgt met het verkeersaanbod en het parkeren bij een beurs die al vijftien edities 6000 bezoekers trekt, komt volstrekt onverwacht en was dan ook een schok voor de organisatie.  In ieder geval werd direct na de beurs nagedacht over deze problematiek voor het volgend jaar en staan de te nemen maatregelen om tot een soepele afwikkeling te komen al vast.

In ieder geval werd  14 respondenten, afgezien van de parkeerproblemen,  de bereikbaarheid als zeer goed ervaren en door 17 respondenten als goed. Slechts 4 beoordeelden de bereikbaarheid als matig tot slecht.

Onmisbaar, heli en fiets

De groep die met de auto kwam was verreweg het grootst, namelijk 31 bezoekers. De overige 4 waren met trein, trein + pendelbus of als 'meerijder' gearriveerd. In de categorie 'anders' was er slechts 1 antwoord, dat wij u niet willen onthouden. Een bezoeker verklaarde het volgende: 'Met mijn heli naar bevriende boer. Daar heb ik een fiets geleend.'

Overigens moet dat wel een erg kleine heli zijn geweest, bij ons in de familie is het de gewoonte om altijd in de heli de fietsen mee te nemen...

Enkele reacties

Op de vraag waarom men naar de beurs was gekomen konden er, behalve de redenen die in de enquête waren aangegeven ook nog 'vrij worden gereageerd. Hier waren de antwoorden:

  1. Combinatie met BFN avond, het is gewoon een niet te missen evenement. Alle bovengenoemde redenen acht ik van toepassing. (De 'BFN-avond' werd in het aanpalende hotel gehouden en vormde geen deel van de beurs.).
  2. Het is gewoon een niet te missen evenement. Alle bovengenoemde redenen acht ik van toepassing.
  3. In feite gelden alle hierboven genoemde argumenten.
  4. Omdat het totaal eigenlijk onmisbaar is voor de fotograaf.

Weinig vaklieden?

Verder werd er door sommigen de kritiek geuit dat er maar weinig vaklieden rondliepen. Volgens onze enquêtecijfers waren er in de respondentiegroep 21 zelfstandige professionals, 3 beroepsmensen in dienstverband, 7 amateurs, 2 retailers, 2 belangstellenden en 3 exposanten.

Wat men zich echter wel moet realiseren is dat een beurs 'alleen voor het echte vak' tegenwoordig niet haalbaar is. 'De handel' haalt de grootste omzet uit de groep niet-fotografen. Zonder de 'ondersteunende verkopen' van niet fotografen zou een beurs als Professional Imaging, met lezingen, workshops en demonstraties, niet anders gehouden kunnen worden dan tegen hoge entreeprijzen. Een voorbeeld hiervan is 'Imagination' In Maastricht, waar sprekers van hetzelfde kaliber als op Professional Imaging worden ingehuurd. De bezoeker moet daar dan een slordige € 200 voor neertellen. Imagination2014 is zelfs bij gebrek aan bezoekers geheel afgelast...

Een paar citaten uit de reacties van iemand, die de navolgende tekst bij een andere vraag 'wegsmokkelde':

Omdat er verder geen mogelijkheid is om meningen te geven doe ik het hier.
Het aantal beroepsfotografen was in 1988 ongeveer 8.000 en vorig jaar was het aantal mensen die een camera kunnen vasthouden ongeveer 12.000 en dit jaar 9.000.
De beurs krijgt steeds meer een hoger huishoudbeurs gehalte, en dat zijn ook steeds meer de mensen die geld verdienen met fotografie. Dames die het erbij doen. Vooral dames in de newborn, big belly, huwelijksfotografie, die het o zo leuk vinden om te fotograferen.
(...)
Aan calculatie, kosten waar je aan moet denken om bestaansrecht te krijgen en te behouden als fotograaf, om die overgrote groep van verwoede amateurs eens wakker te maken dat een fotosessie met gratis bestanden voor 65,00 euro echt niet kan.

Entree vragen ?
Denk - als je dat gaat doen - het aanbod dusdanig beter moet worden qua seminars het dan echt een boost moet geven om dit event niet te gaan missen, terwijl op internet genoeg webinars gegeven worden.

Juist doordat de beurs niet alleen op de pure vakman mikt, maar ook de betere amateur wordt toegelaten, is de beurs aantrekkelijk voor de beursexposanten en kan de entreeprijs van € 0,00 laag worden gehouden. Zonder exposanten en met een hoge entree geen beurs en dus ook geen collegiale contacten, het is de harde werkelijkheid.

Enkele reacties van exposanten

De verrassende uitspraak van Hugo Lenvain van Kartonnage Positiv, op veel (internationale)  beurzen aanwezig: “Samen met de beurs in Parijs de beste beurs van Europa, alleen heeft deze beurs mijn voorkeur.”

Kees van Kaam, Eprint Pro: "Fantastische beurs. Hier kan iedere fotograaf het product vasthouden, want dat is voor de beoordeling van de kwaliteit de beste mogelijkheid. En ik ben ook zeer tevreden met het resultaat."

Dick Bol, Arca: "Het was een goede beurs. Hier kunnen wij laten zien wat wij in huis hebben. Het resultaat valt af te lezen aan de nazorg die wij straks moeten geven."

René Klomps, Klomps en Boor Risicobeheer: "Prima beurs gehad. Een goede manier om contact te leggen met je klanten en ze ook eens onder vier ogen te spreken. Verzekeringen zij toch altijd wat abstract voor de mensen..."

En dan natuurlijk Joep Bär, de commerciële en technische man van uw magazine: "Professional Imaging geeft de mogelijkheid tot communicatie met potentiële lezers en, belangrijker nog, onze aanwezigheid lokt uit tot directe feedback van de groeiende groep bestaande lezers. Wij hebben hier al ons voordeel mee gedaan en zouden de beurs niet willen missen."

Catering, brood mee

Aan de catering zou mogelijk nog wel iets kunnen worden gedaan. Op de vraag of de beurs aan de verwachtingen had voldaan werd er door 23 respondenten met 'zeer zeker' geantwoord, bij 7 was het antwoord 'in zekere mate', 2 maakten de bemerking 'niet helemaal 'terwijl 3 vonden dat de beurs niet aan de verwachtingen had voldaan.

De kwaliteit van de catering werd door 10 respondenten als goed ervaren, 16 vonden het matig en er was 1 respondent die het slecht  vond. Het 'gecaterde' assortiment werd door slechts 4 respondenten als goed beoordeeld, 13 vonden het voldoende, 8 vonden dat er te weinig keuze was en 10 respondenten hadden kennelijk zelf brood meegenomen; zij antwoordden met 'geen mening'. 

Armoe, Zilveren Camera

Los van de enquête vingen wij op de beurs nogal wat kritiek op. Een aantal fotografen vond de presentatie van de Zilveren Camera nogal beschamend en armoedig, de opstelling en afwerking op een soort opkrullend kopieerpapier zou geheel door de organisatie zelf zijn gedaan. Het ontbreken van een professionele verlichting was ook een van de bezwaren die men uitte. Zoals iemand opmerkte: "Dit is eigenlijk de prijswinnende fotografen onwaardig en een zeer slechte zaak voor de promotie van goede fotografie...

Om de zaak compleet te maken ziet u hieronder de enquête-uitslag weergegeven.

  Vragen / reacties
1 Hoe vaak hebt u Professional Imaging bezocht?
15 keer 5
11 keer 1
10 keer 2
9 keer 1
8 keer 1
7 keer 1
6 keer 3
5 keer 4
4 keer 3
3 keer 5
2 keer 2
1 keer 7
2 Hoe vond u deze vernieuwde beurs als geheel, dus nieuwe opzet, programma, locatie en aankleding?
zeer aantrekkelijk 16
redelijk aantrekkelijk 15
matig 1
minder goed 1
slecht 2
3 Was De Loods te Nijkerk voor u goed bereikbaar? Dit afgezien van de parkeerproblemen op maandag
zeer goed 14
goed 17
matig 3
slecht 1
4 Hoe bent u naar de beurs gegaan?
auto 31
trein 1
trein + pendelbus 1
meegereden 1
anders (benoemd) 1
5 Zou u de beurs liever op een andere locatie zien?
locatie is goed 26
noordelijker 3
zuidelijker 6
westelijker 6
6 Wat vond u van de Loods als beursaccomodatie?
goed 30
matig 4
slecht 1
7 Bent u van plan volgend jaar weer te komen?
zeer zeker 18
ja 12
misschien 4
misschien niet 1
8 Wilt u uw antwoord op de vorige vraag toelichten?
leeg gelaten 21
ingevuld 14
9 Om welke reden bezocht u de beurs?
contact met vakgenoten / bekenden 14
vanwege het sprekersaanbod 12
vanwege de educatieve waarde / workshops 16
om op de hoogte te blijven met het productaanbod 23
om te oriënteren / in te kopen 5
als exposant 1
overige redenen (benoemd) 4
10 Ik was aanwezig als
zelfstandig professional 21
professional in dienstverband 3
amateur 7
handelaar (retail) 2
belangstellende 2
exposant 3
11 Heeft de beurs aan uw verwachtingen voldaan?
zeer zeker 23
in zekere mate 7
niet helemaal 2
niet 3
12 Wat vond u van de kwaliteit van de catering?
goed 10
matig 16
slecht 1
geen mening 8
13 Wat vond u van het assortiment van de catering?
goed 4
voldoende 13
te weinig keuze 8
geen mening 10
14 Was u op de hoogte met de aanwezigheid in de directe omgeving van de beurs van faciliteiten als
  ja nee
spoorwegstation en pendelbussen 31 4
restaurant 19 16
hotelaccomodatie 23 12
15 Wat vindt u er van dat in de toekomst mogelijk een entree zou worden geheven?
zeer grote bezwaren 5
bezwaren 9
neutraal 14
niet erg belangrijk 7
16 Welk entreebedrag zou u redelijk vinden?
€ 0 12
€ 5 5
€ 10 10
€ 15 6
€ 20 1
€ 25 1
17 Wat vond u van de keuze van de sprekers
  zeer goed goed matig slecht n.v.t.
Joe McNally 8 9 3 0 15
Glyn Dewis 8 8 2 0 17
Frank Doorhof 10 5 6 1 13
Jimmy Nelson 12 3 2 0 18
Clive Booth 5 7 2 0 21
18 Welke spreker maakte op u de meeste indruk?
Joe McNally 7
Glyn Dewis 4
Frank Doorhof 4
Jimmy Nelson 7
geen van de sprekers 3
geen sprekersessie bijgewoond 10