Inbreuk via processtuk?

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 17 december 2019
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

afbeelding 28Op 16 oktober 2019 zijn door de Zweedse rechter een paar interessante prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie.[1] Deze vragen komen kort samengevat op het volgende neer: is de rechter deel van het publiek, en zo ja is het inbrengen van een stuk in een procedure een openbaarmaking. Ik zal hierna eerst een korte samenvatting van de zaak geven. Daarna wil ik kort ingaan op het auteursrecht op processtukken naar Nederlands recht.[2]

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

De casus is als volgt. Er zijn twee particulieren met eigen websites, dit zijn de procespartijen in deze casus. In een zaak tussen een van deze procespartijen en een derde heeft deze procespartij een afdruk van een pagina van de website van de andere procespartij overgelegd aan de rechter als bewijsstuk. De andere procespartij stelt dat hierdoor inbreuk is gemaakt op zijn auteursrecht en vordert daarom schadevergoeding. Deze vordering is door de rechter in eerste aanleg afgewezen, althans er is geen schadevergoeding toegewezen, de rechter die het hoger beroep behandelt heeft de prejudiciële vragen gesteld.

Uit de processtukken blijkt dat naar Zweeds recht processtukken en producties in beginsel toegankelijk zijn voor eenieder die daarom verzoekt. In Nederland is dat niet het geval. Er bestaat een roljournaal waarmee o.a. advocaten en deurwaarders de stand van zaken in procedures kunnen volgen, maar die informatie is niet voor eenieder toegankelijk. De processtukken zelf zijn niet te raadplegen. Wel worden soms bewijsstukken of delen van processtukken overgenomen in een vonnis (of arrest). Uitspraken van de Nederlandse rechters zijn openbaar en worden veelal ook gepubliceerd.

Ook in de Nederlandse Auteurswet is iets opgenomen over gerechtelijke stukken. Op vonnissen (en arresten) bestaat geen auteursrecht. Dit is geregeld in artikel 11 Aw. Ik citeer: ‘Er bestaat geen auteursrecht op wetten, besluiten en verordeningen, door de openbare macht uitgevaardigd, noch op rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen.’ Er bestaat dus geen auteursrecht op rechtelijke uitspraken zelf.

Indien delen van procestukken of producties worden overgenomen in een uitspraak zal waarschijnlijk sprake zijn van een rechtsgeldig citaat ex. art. 15a Aw. Als sprake is van een rechtsgeldig citaat ex. art. 15a Aw dan is geen sprake van een inbreuk.

Dit nog los van de vraag of er sprake is van een onrechtmatige openbaarmaking of verveelvoudiging bij het indienen van een stuk als bewijs in een gerechtelijke procedure.[3]

Het Europees Hof van Justitie zal de eerder besproken vragen beantwoorden en duidelijkheid moeten scheppen. Ik ben benieuwd of zij zal oordelen dat sprake van een inbreuk is, en zo ja of er sprake is van schade en zal deze zaak daarom met belangstelling volgen.

[1] www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-inbreuk-auteursrecht-door-overleggen-foto-aan-rechter

[2] Ik ga er gemakshalve van uit dat deze stukken voldoen aan de vereisten voor auteursrechtelijke bescherming zoals besproken in diverse eerdere bijdrages. Zie bijvoorbeeld: www.photonmagazine.eu/hoe-legt-u-uw-auteursrecht-vast.

[3] Dat zal blijken uit het antwoord op de prejudiciële vragen in de zaak die in deze bijdrage wordt bespreken.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter