Overheden mogen niet oneerlijk concurreren met bedrijven

Consequenties voor maken van pasfoto's en kosteloos verstrekken van foto's door overheidsarchieven?

De overgangstermijn van de wet Markt en Overheid is met ingang van 1 juli 2014 voorbij. Deze wet bevordert eerlijke concurrentie tussen overheden en bedrijven. Overheden hebben de afgelopen twee jaar de tijd gehad om zich voor te bereiden op de nieuwe gedragsregels. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat de wet handhaven. ACM onderzoekt klachten van ondernemers en gaat zelf drie sectoren nader onder de loep nemen: de inzameling van bedrijfsafval, de exploitatie van sportaccommodaties en de exploitatie van parkeergarages.

Anita Vegter, bestuurslid van ACM: ‘Bedrijven krijgen onder de wet Markt en Overheid een eerlijke kans om te ondernemen. Overheden mogen dus geen gebruik maken van oneigenlijke concurrentievoordelen. Ze moeten alle kosten die ze maken doorberekenen in de prijs als ze de markt opgaan. Daar zien wij op toe.’

Alle kosten in rekening brengen

Overheden moeten volgens de wet Markt en Overheid alle kosten doorberekenen in de prijs als ze de markt opgaan. Ook mogen zij hun eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen door bijvoorbeeld een goedkope lening te verstrekken.

Vegter: ‘Gemeentes mogen niet zomaar hun eigen vrachtwagens kosteloos inzetten voor het inzamelen van bedrijfsafval, of de exploitatietekorten van parkeergarages bijpassen. Op al deze terreinen zijn namelijk ook ondernemers actief; die mogen niet belemmerd worden door oneerlijke concurrentie door overheden.’

ACM zal bij concrete tips onderzoeken of er schade is voor bedrijven. De toezichthouder kan in zo’n geval een zogenaamde 'last onder dwangsom’ opleggen.

Meld uw tip over oneerlijke concurrentie door overheden bij ACM

Bent u een ondernemer en ondervindt u oneerlijke concurrentie van een overheid? ACM ontvangt graag tips over overheden die de gedragsregels van de wet Markt en Overheid niet naleven. Op de website van ACM www.acm.nl staat meer informatie over de wet. U vindt er voorbeelden en ook de uitzonderingen op de gedragsregels. Ook kunnen ondernemers via de website tips geven aan ACM over mogelijke overtredingen van overheden.

Ondernemer en last van oneerlijke concurrentie door een overheid?

U bent ondernemer en u heeft last van oneerlijke concurrentie door een overheid. Een gemeente zet bijvoorbeeld kosteloos haar eigen vrachtwagens in voor het inzamelen van bedrijfsafval. Dat mag niet volgens de wet Markt en Overheid. Overheden moeten alle kosten doorberekenen in de prijs als zij de markt opgaan.

In deze folder leest u wat de regels zijn waar overheden zich aan moeten houden als zij concurreren met bedrijven. En ook wat u kunt doen als u een klacht heeft over een overheid. Laat uw collega’s deze folder ook lezen!

Hoe kunt u ACM helpen bij het opsporen van overtredingen?

U kunt ACM helpen bij het opsporen van overtredingen. Dien via onze website een tip in over overheden die zich niet aan de gedragsregels van de wet Markt en Overheid houden.

Wat kan ACM doen tegen overtredingen?

ACM zal bij concrete tips onderzoeken of overheden de regels overtreden. De toezichthouder kan in zo’n geval een zogenaamde 'last onder dwangsom’ opleggen.

Download publicatie (PDF - 473 KB)