'Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie' objectieve basis om schade te begroten

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 23 juni 2012

afbeelding 2De Rechtbank Arnhem heeft op 15 juni 2012 vonnis gewezen in een zaak waarbij inbreuk is gemaakt op de auteursrechten van een fotograaf doordat zijn foto zonder toestemming was geplaatst bij een artikel op internet.

Gedaagde had de foto openbaar gemaakt bij een artikel over de Europa League, en daarbij een foto van de Europa League finale uit 1962 ter illustratie bijgevoegd. Gedaagde had wel de naam van eiser vermeld, maar nagelaten toestemming te vragen voor het gebruik van de foto bij het artikel.
De gebruikte foto heeft een historische waarde en een exclusief karakter.

In de procedure beroept gedaagde zich op de uitzonderingen van artikel 15 en 16a van de Auteurswet.
Met betrekking tot het beroep op de citaatexceptie van artikel 15 Auteurswet oordeelt de rechter dat niet voldaan is aan de wettelijke eisen voor een geslaagd beroep op het citaatrecht. De bron van de foto is namelijk niet vermeld en dat is een formeel vereiste voor een geslaagd beroep op het citaatrecht.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

De rechter bevestigt voorts dat de nieuwsexceptie van artikel 16a Auteurswet alleen van toepassing kan zijn op opnames van actuele gebeurtenissen. De gebruikte foto geeft een gebeurtenis in 1962 weer en in het artikel wordt de finale van 2013 besproken. De foto uit 1962 heeft hier geen actuele nieuwswaarde.

De rechter oordeelt dat de schade van eiser kan worden begroot aan de hand van de 'Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie' omdat op deze wijze op objectieve basis de schade kan worden bepaald en wijst dan een schadevergoeding ter hoogte van € 255,- toe als vergoeding voor de gederfde licentie-inkomsten.

Eiser heeft ook schadevergoeding gevorderd vanwege het ontbreken van de mogelijkheid van eiser om voorwaarden te stellen aan het gebruik van de foto en afbreuk van de exclusiviteitswaarde. De rechter kent ook hier een schadevergoeding van € 255,= voor toe. Daarbij oordeelt de rechtbank dat het verweer van de gedaagde dat de foto maar twee werkdagen op de website zou hebben gestaan, niet ter zake doet, evenmin als het feit dat eiser de foto elders gratis ter beschikking gesteld zou hebben.

Daarnaast dient gedaagde de volledige proceskosten van eiser op grond van artikel 1019h Rv te voldoen (Rechtbank Arnhem, 15 juni 2012, de Jong).

view counter