Rijdende Rechter:
Mevrouw Kuiper vs. Hollandse Hoogte

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 16 maart 2017
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

advertentie

Dagcursus colormanagement

volgens ISO 12646:2008 en ISO 3664:2009

In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media.

In de cursus worden ook andere aspecten behandeld die van invloed zijn op het communicatieve beeld: De menselijke perceptie en de kleurbeleving, hoe de zintuigen op her verkeerde been kunnen worden gezet, de interactie tussen kleur en menselijk gedrag.

ImageLink

Datacommunicatie & Uitgeefprojekten

Telefoon: +31 24 397 08 11
imagelink.photonmagazine.eu/dagcursus-colormanagement

view counter

In de uitzending van 7 maart 2017 van De Rijdende Rechter boog mr. Reid zich over de vraag in hoeverre het is toegestaan om zomaar een foto van internet te gebruiken en wie verantwoordelijk is voor de eventueel ontstane schade.

De casus is als volgt. Mevrouw Kuiper is een doula, oftewel een bevallingscoach. Bij het maken van haar website komt zij op een website met de naam Dutchfreecard.nl een mooie foto van beschuit met muisjes tegen. Omdat de naam van de website het woord ‘free’ bevat, gaat mevrouw Kuiper ervanuit dat de foto gratis is. Zij besluit daarom de foto te gebruiken voor haar website.

Na acht jaar krijgt mevrouw Kuiper een brief van het Belgische Graphics Detective namens Hollandse Hoogte over het onrechtmatige gebruik van de foto. Graphics Detective is een bedrijf dat op internet speurt naar auteursrechtinbreuken. Op het briefpapier van Graphics Detective wordt gebruik gemaakt van een logo van een detective met een vergrootglas waardoor mevrouw veronderstelt dat het een spookfactuur betreft. Ondanks het feit dat zij meerdere brieven van Graphics Detective ontvangt en de kosten oplopen, neemt zij geen contact op met Graphics Detective of Hollandse Hoogte. Als de kosten zijn opgelopen tot € 820,- en mevrouw een e-mail ontvangt van een advocaat, besluit zij het geschil te laten beslechten bij de Rijdende Rechter.

Mevrouw Kuiper stelt dat zij niet degene is die moet betalen, maar dat de schade moet worden verhaald bij de website Dutchfreecard.nl. Graphics Detective zegt hierop dat ook Dutchfreecard.nl is aangesproken voor de inbreuk. Daarnaast merken zij op dat de foto op de website van Dutchfreecard.nl een copyrightlogo bevatte. Hierop vertelt mevrouw Kuiper dat zij het copyrightlogo bewust eraf heeft gesneden, omdat zij dit niet mooi vond staan op de foto.

In tegenstelling tot mevrouw Kuiper is Hollandse Hoogte van mening dat mevrouw Kuiper wel een schadevergoeding dient te betalen. Zij vordert in de procedure bij de Rijdende Rechter een schadevergoeding van € 615,- voor het onrechtmatige gebruik van de foto. Op deze manier wordt volgens Hollandse Hoogte de fotograaf schadeloos gesteld.

Voordat mr. Reid uitspraak doet, vraagt hij eerst om advies van een deskundige, mr. Dirk Visser hoogleraar en advocaat. De deskundige stelt dat mevrouw een driedubbele inbreuk op de auteursrechten heeft gemaakt van de fotograaf. Ten eerste door de foto zonder toestemming te gebruiken. Ten tweede door het niet vermelden van de naam van de fotograaf. Tenslotte door het wegsnijden van het deel van de foto met het copyrightlogo erop, hierdoor is namelijk sprake van verminking van de foto.

Na advies van de deskundige komt mr. Reid tot het volgende bindend advies. Mevrouw Kuiper moet € 500,- betalen voor het onrechtmatige gebruik van de foto. Deze schadevergoeding bestaat uit € 200,- voor de misgelopen licentie inkomsten. Daarnaast € 200,- voor het zonder toestemming publiceren van de foto en € 100,- voor het ontbreken van naamsvermelding en voor de verminking van de foto.

De vraag of een foto van internet zomaar mag worden gebruikt, kan dus – zoals u al wist – worden beantwoord met: ‘Nee’. Uit het advies van mr. Reid blijkt duidelijk dat foto’s die op internet staan niet zonder toestemming van de fotograaf mogen worden gebruikt. Op degene die een foto wil gebruiken rust een onderzoeksplicht. De inbreukmaker dient zich te vergewissen van eventuele auteursrechten die op de foto rusten. Dit betekent dat een beroep op onwetendheid of goeder trouw niet opgaat. In geval van onrechtmatig gebruik van een foto, zal een schadevergoeding moeten worden betaald. Die schadevergoeding moet worden betaald door degene die de foto heeft gebruikt, ook al heeft de gebruiker uit de (onrechtmatige) bron de indruk gekregen dat de foto gratis te gebruiken was.

U kunt het bindend advies van de Rijdende Rechter (kro-ncrv.nl/programmas/de-rijdende-rechter/media) hier nalezen.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter