Vakorganisaties willen rechtszaak aanspannen tegen De Persgroep
Aardige testcase voor nieuw auteurscontractenrecht

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 2 juli 2015

portret van Jurriaan NijkerkDe vakorganisaties NVJ, DuPho en de FLA hebben gedreigd De Persgroep voor de rechter te dagen wanneer De Persgroep geen overleg wil voeren over haar nieuwe inkoopvoorwaarden voor freelancers. Tot dusver heeft De Persgroep geen enkele interesse de op 1 juni aangepaste voorwaarden te bespreken met deze organisaties die namens hun achterban overleg willen.

De organisaties schrijven in hun uitnodiging onder meer: ‘Het doel van dit overleg is de Algemene Voorwaarden zodanig te wijzigen dat voornoemde bezwaren (zoals overdracht van rechten en het verbod voor anderen te werken evenals de 'contractbreuk' om je door Pictoright te laten vertegenwoordigen, red) worden weggenomen. Deze uitnodiging ontvangt u tevens in het kader van artikel 6:240 Burgerlijk Wetboek dat ons als beroepsverenigingen de mogelijkheid biedt de Algemene Voorwaarden door de rechter te laten toetsten. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het zover niet hoeft te komen en hoop ik dat wij elkaar op 2 juli treffen voor een constructief overleg.’

'Zelfstandige fotografen die zijn aangesloten bij Pictoright en die werk leveren aan De Persgroep plegen contractbreuk', zo schrijft de hoofdredactie van Trouw in een brief aan zelfstandige fotografen. “De nieuwe voorwaarden van Pictoright verlangen dat de aangesloten fotografen nagenoeg al zijn rechten overdraagt”, zo schrijft de hoofdredactie van Trouw. “Een fotograaf die op deze voorwaarden is aangesloten bij Pictoright kan niet tegelijkertijd akkoord gaan met de algemene voorwaarden van De Persgroep.”

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

Tja, jammer dan voor Trouw. Het is nu eenmaal zo dat de rechten van verkoop dan wel rechten van werken veelal bij anderen dan bedrijven van De Persgroep berust. Zoals agenten, stockbureaus en door de overheid aangewezen auteursbureaus en organisaties. Zoals Pictoright, SOFAM en SABAM. Of bijvoorbeeld bij een lampenfabriek of buitenlands tijdschrift. Iets dat volkomen begrijpelijk moet worden geacht voor iemand die het voortgezet kleuteronderwijs met succes heeft weten af te ronden.

Het kan echter nog gekker, in haar nieuwe voorwaarden stelt De Persgroep dat de auteurs de uitgever vrijwaren van aanspraken van derden op het gebied van intellectueel eigendom. Ook geven makers die na 1 juni nog werk leveren De Persgroep toestemming om namens hen op te treden tegen schenders van dat eigendomsrecht. Dit zou de Persgroep wel willen, maar waar waren die door de Minister benoemde auteursrechtenorganisaties nu eigenlijk voor?

Pictoright-directeur Vincent van den Eijnde: 'Het staat wat cryptisch omschreven, maar De Persgroep lijkt belangenbehartigers hiermee buiten spel te willen zetten. Dit voelt als misbruik van een machtspositie. Het is raar dat kranten zoals de Volkskrant en Trouw die altijd vooraan staan om maatschappelijk onrecht te melden op deze manier freelancers tegen de muur zetten.'

Dat men bij De Persgroep kennelijk niet vies is ven een leugen, of wellicht van onkunde inzake de materie, wordt gedemonstreerd door de stelling van De Persgroep dat Pictoright verlangt dat aangesloten fotografen nagenoeg alle rechten aan Pictoright overdragen. Dit wordt door Van den Eijnde weerlegd: 'Dat is pertinent niet waar. We hebben onze aansluitingsovereenkomsten onlangs aangepast om ook nieuwe ontwikkelingen op digitaal vlak, zoals Blendle, mee te kunnen nemen. Verwijten dat we dat stilletjes gedaan hebben kloppen niet. We passen onze contracten iedere twee jaar aan en sturen ze dan ook naar aangesloten leden.'

De hoofdredactie van Trouw stelt zich op het standpunt dat het alleen afspraken maakt met fotografen zelf en niet met Pictoright. Volgens de zakelijk leider van De Persgroep, Bart Verkade, die kennelijk helemaal de weg kwijt is: 'Wij zeggen niet dat als je voor ons werkt je niet aangesloten mag zijn bij Pictoright. Maar je kunt niet én je rechten bij Pictoright onderbrengen én aan onze inkoopvoorwaarden voldoen. Dan pleeg je contractbreuk. Met deze brief hebben we dat duidelijk willen maken. En we willen voorkomen dat Pictoright straks bij ons aanklopt voor extra vergoedingen die we al in de onlangs verhoogde fotoprijs hebben verwerkt.' Dit versterkt de indruk dat De Persgroep zelf de wetten wil maken. Want iedereen in Europa mag zich te allen tijde laten vertegenwoordigen door zijn neef, de notaris, zijn advocaat of zijn auteursmaatschappij dan wel organisatie.

Bij een overeenkomst is het duidelijk dat er overeenstemming dient te zijn over de inhoud, die is er kennelijk niet. Een contract kent twee (soms meer) partijen. Dit niet willen erkennen kan duiden op mogelijk verweekte hersenlobben. In ieder geval is iedereen vrij om overeenkomsten aan te gaan en voorwaarden te stellen. Verstandige freelancers bepalen, net zoals de bakker of de Volvodealer, zelf hun leveringsvoorwaarden, in dit geval de vrijwel altijd door fotografen gehanteerde Algemene Voorwaarden van DuPho. Wenst de klant er niet aan te voldoen, dan jammer, ga maar naar een ander. Bijvoorbeeld naar journalisten met gsm of het smartphonevolk met trainingspak. En zie dan de kwaliteit van de fotografie in je blad maar te handhaven.

De Persgroep koopt ook wel werk in bij pers- en stockbureaus. Die de overeenkomst met De Persgroep nooit zullen tekenen omdat dit, net zoals bij de vaak onderbetaalde fotografen, hun core business kan schaden omdat zij dan uitsluitend werk aan De Persgroep zouden mogen leveren.

Aardig is in dit verband dat onlangs het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht door de Eerste Kamer is aangenomen. Jammer voor CEO Van Thillo dat deze wet De Persgroep niet eerst hoefde te passeren...

De nieuwe wet Auteurscontractenrecht werd gisteren van kracht. Het valt te vrezen dat de nieuwe voorwaarden van De Persgroep hiermede tot de gebruikelijke papierrol in sanitaire ruimten wordt gereduceerd. Een papierrol die, eerlijk gezegd, maar voor één enkele handeling geschikt is....

Laatste nieuws! Verstand lijkt door te breken!!

Christiaan van Thillo, CEO bij De Persgroep, zou vrijdag 3 juli met de vakorganisaties NVJ, DuPho en de FLA over de inkoopvoorwaarden voor freelancers gaat praten. Dat heeft de NVJ laten weten.

(bron Villamedia)

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff, liet in antwoord op Kamervragen (Verhoeven, D66) weten dat ‘Indien in rechte komt vast te staan dat een journalist zijn auteursrecht heeft overgedragen aan een collectieve beheersorganisatie (waarmee de rechten dus uit zijn vermogen zijn verdwenen), hij dezelfde rechten niet nogmaals kan overdragen of licentiëren aan een uitgever.’ Verder is de staatssecretaris niet van zins positie te kiezen in de discussie over de inkoopvoorwaarden.

Dit klinkt ook logisch, daar Europese regelgeving plus het nieuwe Auteurscontractenrecht voldoende handvaten lijkt te bieden om De Persgroep op de knieën te krijgen in haar opstelling, die de soepelheid en de gratie van gewapend beton liet zien. En wellicht is het overleg zelfs geheel overbodig, met een gang naar de rechter zou er dan definitief jurisprudentie kunnen liggen en is het gejengel uit de Persgroepspeeltuin verleden tijd.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter