Voor de veertiende maal,
'Professional Imaging'
in NBC De Blokhoeve!

foto: © Voor de veertiende maal, 'Professional Imaging'

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

foto: © Voor de veertiende maal, 'Professional Imaging'‘Professional Imaging 2013 is weer een nieuwe mijlpaal. Deze onmisbare vakbeurs voor professionele beeldmakers en fotofanaten is inmiddels een traditie aan het worden in het Nederlands taalgebied. Daar waar andere beurzen langzaam verdwijnen tekende zich bij 'Professional Imaging' een groei af. En ook dit maal is vooralsnog geen krimp te bespeuren. Zelfs al zou de wereld onlangs zijn vergaan, de beurs zou nog solide overeind staan. Juist in een tijd als deze is het een must voor de beeldmaker contact te houden met het vak. Ook ditmaal zal er naar verwachting een keur van sprekers over uiteenlopende onderwerpen, seminars en workshops zijn, ongetwijfeld voor elk wat wils. ‘Professional Imaging 2013’ zet, zo is onze verwachting, weer een messcherpe focus neer op het vakgebied.

Europa, van nationaal domein naar taalgebieden

Nog meer dan een paar jaar geleden is er een verder voortschrijdende internationalisering binnen het domein van de Nederlandse taal. Hoewel het Europa meer en meer ingeburgerd raakt in onze beleving, is het vak en met name ook de handel soms nog blind tastend aan het zoeken in de nieuwe mogelijkheden en kansen die Europa biedt. foto: © Voor de veertiende maal, 'Professional Imaging'Nu er op efficiënte wijze kan worden gecommuniceerd en vrijelijk goederen en diensten kunnen worden aangeboden binnen Europa over de territoriale grenzen heen is het anno heden nog steeds merkwaardig dat er binnen een taalgebied meerdere distributeurs zijn. Logischer zou het zijn om het territoriale principe los te laten en een hoofdvertegenwoordiging per taalgebied aan te wijzen. Twee distributeurs voor één product, de een in België (Duitstalig, Franstalig en Nederlandstalig) en een in Nederland is niet logisch. Drie distributeurs, de een in het Duitstalige de ander in het Franstalige gebied en tenslotte een in het Nederlandstalige gebied zou meer voor de hand liggen.

Europese regelgeving

Zo ontstaat er de situatie dat een Nederlandse handelaar in Nederland inkoopt, logisch omdat je dat de hoogste volumekorting oplevert. Wanneer deze handelaar dan ook nog een vestiging opent in België is een kleine ramp compleet. Afhankelijk van waar de klant zijn goederen betrekt heeft hij bijvoorbeeld soms met de Nederlandse servicedienst dan wel de Vlaamse (Belgische ) servicedienst te maken. Wij moeten er kennelijk nog aan wennen dat er het in het nieuwe Europa anders aan toe gaat. Producenten die een territoriale indeling maken en strikte afspraken maken wie in welk land mag leveren begeven zich op glad ijs. Immers, door de Europese mededingingsregels is het belemmeren van de vrije in- en verkoop koop strikt verboden op grond van het Lissabonaccoord en de hieruit voortvloeiende regelgeving, de EU ingezetene mág in- en verkopen binnen de EU waar hij wil.

Professional Imaging in het Nederlandse taalgebied, de geografie

In deze situatie kan 'Professional Imaging' een anker zijn, duidelijkheid bieden. Zowel Belgische als Nederlandse exposanten zijn aanwezig, de bezoekers komen ook uit beide landen, een ruime oriëntering is dus mogelijk. Nieuwegein is dan ook voor het Nederlandse taalgebied een goede keuze, Nieuwegein is centraal gelegen. foto: © Voor de veertiende maal, 'Professional Imaging'De afstand vanuit het zuiden van het Nederlandstalige deel van België naar de beurs in Nieuwegein bedraagt een 180 kilometer, vanuit Noord Nederland naar 'Professional Imaging' bedraagt de afstand rond de 200 kilometer. Dat er een behoefte bestaat aan een Nederlandstalige beurs binnen het taalgebied wordt gestaafd door het toenemend aantal Belgische exposanten en beursbezoekers. Het is dan ook efficiënt om dit gebied vanuit de beurs te kunnen bestrijken. En met het bezoekersaantal, dat zich de afgelopen jaren gestabiliseerd heeft tussen de 6000 en de 6600 bezoekers is het ook budgettair en voor een efficiënt gebruik van de beschikbare beursbemanning mogelijk grootschaliger activiteiten aan te bieden dan met afzonderlijke regionale beurzen. In een tijd als deze tekent zich een trend af zo veel mogelijk te bezuinigen op vaste kosten en in te zetten op variabele kosten. Hierdoor ontstaat er een betere greep op de bedrijfseconomische processen en kan er eerder en effectiever worden bijgestuurd. In dit kader is één grote, bovenregionale beurs voor het gehele taalgebied efficiënter. Zowel voor de bezoeker als voor de exposant.

'Professional Imaging' in 2013, de doelstelling

‘Professional Imaging 2013’ biedt ook deze editie weer een groot aantal ‘nuttig-aangename’ evenementen aan de bezoeker, aldus organisator Peter Duringhof. Op de vraag naar bijzonderheden wilde hij nog niets zeggen, wel lichtte hij alvast een tipje van de sluier op. “De sprekers zullen ook dit jaar van uitermate hoog niveau zijn, het vak vraagt steeds meer van de beeldmaker, daar wil ik heel strak op aansluiten. Om zich te kunnen onderscheiden krijgt de bezoeker ook, behalve de seminars en workshops, een aantal nieuwe producten en werkwijzen aangeboden. De ontwikkeling staat niet stil, juist nu is het belangrijk om met behulp van nieuwe producten en oplossingen een overtuigend vakmanschap neer te zetten, een vakmanschap dat zich van de huis- tuin- en keukenmarkt onderscheidt. En dat een nóg effectiever gebruik van de werkbare uren kan maken. 'Professional Imaging' wil ook duidelijk ondersteunend werken voor de vakmatige uitstraling van de bezoeker. Voor wat betreft de fotografie werd in het verleden altijd iets zwaarder op de publieksfotografie ingezet, dit maal hebben wij ook andere vakgebieden wat meer belicht. foto: © Voor de veertiende maal, 'Professional Imaging'Maar veel kan ik nog niet zegen, je moet altijd eerst zorgen dat je het programma tot in de uiterste puntjes rond hebt voor en aleer je naar buiten kunt komen. Je kunt nu eenmaal beter na de voorbereidingen zeggen wat je dit jaar te bieden hebt dan voor of tijdens de voorbereidingen beloftes te doen. Wel kan ik zeggen dat de beurs voor wat betreft de exposanten bijna vol is, dit zelfs op een eerder moment nog dan in de voorafgaande jaren. Op dit moment zijn er, wanneer ik het even uit mijn hoofd mag zeggen, al meer dan zestig exposanten.”

Gewijzigde beursdata

“Je vraagt naar de reden van de gewijzigde beursdata. Dit heeft vooral met de vakanties te maken. Omdat het gezinsleven toch altijd enige invloed heeft op het beursbezoek heb ik, ook in overleg met een aantal trouwe bezoekers en met exposanten, besloten dat de beursdagen, zeker dit jaar, het beste in midden april kunnen liggen. Hier hebben wij 14, 15 en 16 april voor geprikt.”

Op zich een gunstiger tijd, het kon tijdens de beurs nog wel eens regenachtig en guur weer zijn, ooit is zelfs iedereen bijna letterlijk ingesneeuwd. Al zal het wel wennen zijn, bij velen zal de eerste week van maart nog in het systeem zitten. Maar ik kijk persoonlijk weer naar deze editie uit vanwege alles wat er ongetwijfeld zal worden geboden. En niet in de laatste plaats om alle collega's en andere contacten weer te zien, die eigenlijk bijna goede vrienden zijn geworden. 'Professional Imaging' is eigenlijk het grootste en belangrijkste sociale medium voor het vak in het Nederlandse taalgebied.

Het belooft dus weer een goede beurs te worden. Ook PhotoNmagazine wil daar een duidelijke rol in spelen. Maar in de trant van hetgeen Peter Duringhof al aangaf, het kunstwerk dient pas onthuld te worden wanneer de kunstenaar tevreden en comfortabel aan de welverdiende koffie met bijlage zit...

view counter