Vrijheid van panorama: het is meer dan ooit nodig om actie te ondernemen!

Het Recht BE
Gepubliceerd: 7 juli 2015

SOFAM LogoVraag aan uw Europese afgevaardigden om uw rechten te beschermen

Het is niet te laat om op te komen voor uw rechten. Deze week zal op de plenaire zitting over de vrijheid van panorama worden gestemd.

Stuur tweets!

Op twitter werd een bijzonder agressieve campagne gestart om de vrijheid van panorama te veralgemenen.
Neem geen deel aan steriele polemieken, maar laat uw stem horen:

Ik ben een auteur en verdedig de vrijheid van iedereen, maar ik weiger het commerciële gebruik van mijn werken zonder mijn toestemming te aanvaarden! #FoP
Je suis auteur, je défends la liberté mais refuse l’exploitation commerciale de mes œuvres sans autorisation ! #FoP
As an author, I fight for freedom but I refuse the commercial use of my works without my authorisation! #FoP

De toegang tot cultuur verdedigen, betekent ook dat men de auteursrechten verdedigt! Ik steun @JeanMarieCAVADA in zijn strijd #FoP
Défendre l’accès à la culture c’est aussi défendre les droits des auteurs ! Je soutiens @JeanMarieCAVADA dans son combat #FoP
Defend access to culture means also defend the rights of the authors! I support MEP@JeanMarieCAVADA in his fight #FoP

Schrijf naar uw Europese afgevaardigden!

1 – kopieer het onderwerp en de tekst hieronder in een e-mail
2 – vermeld uw voornaam, naam en artistieke activiteit(en)
3 – kopieer de adressen van de voornaamste afgevaardigden die rond dit thema werken in het veld “cc” van uw e-mailbericht.
Klik hier voor de lijst van afgevaardigden.
4 – verstuur!

________________________________________
Onderwerp: Kunstenaars en auteurs tegen de veralgemeende vrijheid van panorama

Wij, professionele kunstenaars en auteurs die werkzaam zijn in België,
Wij, Europese professionele kunstenaars en auteurs,
Wij willen de controle blijven behouden over het commerciële gebruik dat van onze werken wordt gemaakt en weigeren om ze te laten wijzigen, vervormen en gebruiken voor reclamedoeleinden voor zaken of producten waar wij niet achter staan.
Geachte Afgevaardigden, wij vragen u om de uitzonderingen in Europa niet te harmoniseren en om de status quo te handhaven door de verscheidenheid van de huidige wetgevingen in de lidstaten te behouden.
Met onze oprechte dank.

(uw naam – uw artistieke activiteit)

________________________________________
Subject : Authors and artists against the generalised freedom of panorama
We, professional authors and artists working in Belgium,
We, european professional authors and artists,
We want to keep control on the commercial uses of our artworks and we are against their changing, spoling and use to advertising purposes for causes or products that we do not support.
Dear MPs, please do not generalize exceptions in Europe, maintain the status quo by preserving the diversity of legislations in the member states.
Yours gratefully,

(Name – Artistic activity)

________________________________________
Objet : Les artistes auteur(e)s contre l’exception de panorama

Nous, artistes auteur(e)s professionnel(les) exerçant en Belgique,
Nous, artistes auteur(e)s européen(ne)s,
Nous voulons pouvoir continuer à contrôler les utilisations commerciales de nos œuvres et nous refusons de les voir modifiées, dénaturées, utilisées à des fins publicitaires pour des causes ou des produits que nous ne cautionnons pas.
Madame la Députée, Monsieur le Député, n'harmonisez pas les exceptions en Europe, conservez le status quo en préservant la diversité des législations actuelles dans les Etats membres.
Avec nos sincères remerciements.

(votre nom – votre activité professionnelle)

________________________________________
Om meer te weten te komen over de vrijheid van panorama en een einde te maken aan de opgeklopte waanvoorstellingen van al wie afbreuk wil doen aan de auteursrechten:
Alles wat u altijd al hebt willen weten over de vrijheid van panorama

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter