Wat te doen bij wanbetalers?

Hoe zit het nu met ...?
Gepubliceerd: 5 augustus 2015

afbeelding 1In tijden dat het wat minder gaat, zijn afnemers geneigd hun betalingen langer uit te stellen en blijven facturen langer open staan. Leveranciers die zelf ook hun rekeningen moeten betalen, durven echter vaak niet al te hard op te treden omdat ze niet willen dat hun klanten in financiële problemen komen of dat hun relatie wordt beëindigd en er in de toekomst geen bestellingen meer worden gedaan. Als die leverancier dan zelf in de problemen komt, is het te laat.

Het is over het algemeen beter om te zorgen dat rekeningen tijdig worden betaald, de ervaring van verschillende grote bedrijven leert dat als je consequent aanmaant als klanten te laat zijn met betalen of dat daar direct consequenties aan verbonden zijn (niet meer leveren voordat betaald is, rente en kosten in rekening brengen) ten goede komt van het betalingsgedrag van afnemers. Immers, al gekozen moet worden welke rekeningen het eerst betaald moeten worden, dan spelen die consequenties een rol. Een consequent debiteurenbeheer maakt ook dat je als ondernemer serieus genomen wordt.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

Met klanten waarvan je als leverancier weet dat ze wel kredietwaardig zijn maar een langere betalingstermijn hanteren hoef je natuurlijk niet direct over te gaan tot aanmaning wanneer de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken, dat zal eerder een averechts effect hebben. Vaak is het dan verstandiger om een afwijkende betalingstermijn overeen te komen maar dan wel actie te ondernemen als niet tijdig wordt voldaan.

Het is mogelijk om in de algemene voorwaarden overeen te komen wat de consequenties zijn van niet tijdig betalen. Het is gebruikelijk dat daarin bepaald is dat bij niet tijdig en/of niet volledig betalen het verzuim van rechtswege intreedt en dat rente en kosten gevorderd kunnen worden. Daar kun je je als leverancier dan direct op beroepen. Om te voorkomen dat er een discussie ontstaat over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en omdat het ook algemeen beter geaccepteerd wordt, is het eerst nog zenden van twee aanmaningen raadzamer. Daarin is het dan vereist om te stellen dat de afnemer in gebreke is met betaling, dat er alsnog een termijn voor nakoming wordt gegeven maar dat als niet binnen die termijn wordt betaald de afnemer in verzuim is. Dat maakt het ook mogelijk om de buitengerechtelijke kosten om de vordering voldaan te krijgen in rechte te vorderen.

Voor de leveranciers die hun afnemers bellen wanneer niet tijdig wordt voldaan is het raadzaam om na dat telefoontje nog even een e-mail of brief te sturen waarin staat welke afspraken zijn gemaakt over de betaling en de consequenties als niet wordt voldaan. Daarmee wordt hun (bewijs)positie sterker als er uiteindelijk toch niet wordt betaald en een gang naar de rechter onvermijdelijk is.

Veel gehoord is de opmerking dat leveranciers voor een klein bedrag ‘toch niet naar de rechter gaan’ en dat betalingen van kleinere bedragen niet wordt gedaan. Voor bedragen tot € 25.000,= is de kantonrechter bevoegd en kunnen partijen zelf procedures voeren, het is daarvoor dus niet nodig om een jurist of advocaat in de arm te nemen. Dat maakt dat de kosten van een procedure te overzien zijn, het gaat dan alleen om het griffierecht en de kosten om de dagvaarding te laten betekenen. Wanneer de leverancier in het gelijk gesteld wordt, dan komen die kosten normaal gesproken voor rekening van de wanbetaler en dient hij deze ook te betalen.

De conclusie luidt ‘een goed debiteurenbeheer loont’.

advertentie

Dagcursus colormanagement

volgens ISO 12646:2008 en ISO 3664:2009

In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media.

In de cursus worden ook andere aspecten behandeld die van invloed zijn op het communicatieve beeld: De menselijke perceptie en de kleurbeleving, hoe de zintuigen op her verkeerde been kunnen worden gezet, de interactie tussen kleur en menselijk gedrag.

ImageLink

Datacommunicatie & Uitgeefprojekten

Telefoon: +31 24 397 08 11
imagelink.photonmagazine.eu/dagcursus-colormanagement

view counter