Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 20 november 2019
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

Advertentie

Cover Richtprijzen 2019

view counter

afbeelding 28Op 14 oktober 2019 verscheen een nieuwsbericht van de Rijksoverheid met de titel: ‘sneller hulp bij beginnende schulden’.[1] Het hierin beschreven wetsvoorstel (Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor uitwisseling persoonsgegevens) maakt deel uit van de brede schuldenaanpak van het kabinet.[2] Vanuit mijn vroegere ervaring in de incasso- en deurwaardersbranche ben ik bekend met de groeiende maatschappelijke problematiek die ontstaat door schulden en vanwege mijn persoonlijke belangstelling heb ik deze bijdrage geschreven.

Laat ik beginnen met een korte introductie van het begrip schuldhulpverlening. Zoals de naam reeds doet vermoeden betreft het hulpverlening voor personen met een problematische schuldsituatie. Door de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK wordt een problematische schuldsituatie als volgt gedefinieerd:[3]

‘Een problematische schuldsituatie is de situatie waarin van een natuurlijk persoon redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of waarin hij heeft opgehouden te betalen.’

Schuldhulpverlening wordt zowel door private (oftewel door particulieren en bedrijven) als publieke organisaties zoals gemeentes aangeboden. Dit wetsvoorstel ziet slechts op de dienstsverlening van gemeentes.

Er zijn drie kerntaken die de gemeente hiervoor uitvoert, namelijk: bemiddeling, schuldsaneringskrediet, en gerechtelijke bijstand. Bij de eerste twee opties wordt gepoogd een schikking te treffen met de schuldeisers. Lukt dat niet dan kan een gerechtelijke procedure worden gebruikt om het resultaat te behalen via een dwangakkoord of WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen).

Middels dit wetsvoorstel worden de bevoegdheden die de gemeente voor de uitvoering van deze taken heeft uitgebreid. Zo mogen hulpverleners zelf gegevens vergaren en registers raadplegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over inkomen en vermogen. Bij de start van de hulpverlening wordt een beschikking afgegeven met een plan van aanpak. Daarin zijn de gegevens die de gemeente zal gebruiken opgenomen (e.e.a. mede op grond van de AVG).

Al met al is in deze bijdrage schuldhulpverlening door gemeenten en de wijzigingen uit het wetsvoorstel Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor uitwisseling persoonsgegevens besproken.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter